Điều khoản sử dụng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng dưới các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sử dụng: Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo đúng mục đích được quy định và phạm vi được cho phép.

2. Thanh toán: Khách hàng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ được quy định.

3. Bảo vệ thông tin: Khách hàng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin và không được sử dụng thông tin của người dùng khác một cách trái phép.

4. Quyền sở hữu: Chúng tôi là chủ sở hữu của toàn bộ nội dung, dữ liệu và tài liệu liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

5. Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngoại trừ những trường hợp được quy định rõ ràng theo pháp luật.

6. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về những thay đổi này. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi thay đổi điều khoản và điều kiện sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi này.

Chúng tôi mong muốn khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách chính đáng và hợp pháp. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên.